Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Text Size
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Διατελέσαντα Δ.Σ.

                       Δ.Σ. από 3 Απριλίου 2011

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Αντιπρόεδρος
Αθαν. Χόντος3 sv4imy SV4IMY Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Δημ. Νταντάμης5 sv4geo SV4GEO Μέλος
Ιωάν. Μάνταλος (ιερεύς)6 sv4imi SV4IMI Μέλος
Σπ. Ανδρεόπουλος7 sv4ima SV4IMA Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Ανδρ. Τσαγκέτας SV4GEC Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Χρυσοστ. Κατέρης SV4GD Μέλος
Δημ. παπαναστασίου SV4IMT Μέλος
Βασ. Λέτσιος SV4GDM

Μέλος=============

                       Δ.Σ. από 29 Μαρτίου 2009

Δημ. Βογιατζής SV4GDE Πρόεδρος
Δημ. Νταντάμης SV4GEO Αντιπρόεδρος
Αθαν. Χόντος SW4IMY
Γραμματέας
Παν. Μανώλης SW4GEG
Ταμίας
Σπ. Αυγέρης SV4DDM
Μέλος
Αποστ. Γεωργίου SV4IMB
Μέλος
Σπ. Ανδρεόπουλος SV4IMA Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Σωκρ. Λάππας SV4CXO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Ανδρ. Τσαγκέτας SV4GEC Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Χρυσόστ. Κατέρης SV4GDI
Μέλος
Γεώργ. Σταφυλάς SW4LBH Μέλος
Χαράλ. Ζευγαράς SW4LBO

Μέλος=============

                       Δ.Σ. από 18 Μαρτίου 2007

Δημ. Παπούλιας SV4DDk Πρόεδρος
Δημ. Βογιατζής SV4GDE Αντιπρόεδρος  
Αθαν. Χόντος SW4IMY
Γραμματέας
Αποστ. Γεωργίου SV4IMB
Ταμίας
Σπ. Αυγέρης SV4DDM
Μέλος
Παν. Μανώλης SW4GEG
Μέλος
Δημ. Νταντάμης SV4GEO Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Σωκρ. Λάππας SV4CXO Μέλος
Ευαγγ. Σκορδάς SV4DDH Μέλος
Χρ. Κολοκύθας SW4JEU Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Ηλ. Γιαννουσάς SW4JEC
Μέλος
Δημ. Τσιτσιός SW4IJEK Μέλος
Γεώργ. Σταφυλάς SW4LBH

Μέλος=============